andisheadmin, نویسنده در موسسه اندیشه آسیا | صفحه 2 از 2