موسسه اندیشه آسیا | مشاوره تاسیس انواع آموزشگاه و موسسات فرهنگی-هنری

قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی


موسسه اندیشه آسیا

قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی

 

 

قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

ماده ١ در راستای ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور ضمن تأکید بر ارتقای کمی و کیفی مدارس دولتی به منظور بھره گیری از مشارکت ھمگانی مردمی در امر آموزش و پرورش و تأسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و بھره گیری از ظرفیت قوانین بالادستی و مستند به سیاست ھای کلی ابلاغی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور از سوی مقام معظم رھبری و راھبردھای کلان و راھکارھای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ھمچنین سند نقشه جامع علمی کشور با حفظ کارکردھای وابسته به وزارت آموزش و پرورش « سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت ھای مردمی » ، سیاستگذاری و نظارتی نظام تأسیس می گردد. رئیس این سازمان، معاون وزیر است.

تبصره ١ اصلاح اساسنامه سازمان یادشده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنھاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

تبصره ٢ وزارت آموزش و پرورش م یتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استان ھا و در صورت ضرورت در شھرستان ھا واحد سازمانی ایجاد کند.

ماده ٢ مدرسه، مرکز پرورشی و مرکز آموزشی غیردولتی طبق تعاریف زیر توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی (مؤسسات آموزشی شرکت تعاونی آموزشی  نھادھای عمومی غیردولتی با کارکردھای فرھنگی و آموزشی) یا مشارکت آنھا با دولت مطابق اھداف، ضوابط و دستورالعمل ھای عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور براساس این قانون تأسیس و اداره می شود:

الف  مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی که آموزش ھای رسمی را از دوره پیش دبستان تا پایان دوره متوسطه ارائه می کند.

تبصره  واحدھای آموزشی که بر اساس برنامه ھای مصوب وزارت آموزش و پرورش برای آموزش تما موقت یا بخشی از موضوعات درسی دوره ھای تحصیلی به صورت حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری و با ارائه مدرک تحصیلی فعالیت می کنند، مشمول تعریف فوق می باشند.

ب  مرکز پرورشی: واحدی که در زمینه امور پرورشی و تربیت بدنی فعالیت می کند، از قبیل کانون فرھنگی، تربیتی و ورزشی، اردوگاه دانش آموزی و مرکز مشاوره

پ  مرکز آموزشی: واحدی که به منظور افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مھارت ھای فنی و حرفه ای بدون ارائه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می کند، از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، آموزشگاه فنی وحرفه ای و کار و دانش

مجوز آموزشگاه مجازی

آخرین پروژه های انجام شدهفهرست پروژه های سال 99
آموزشگاه زبان آتیه سازان سپنتا
آموزشگاه کنکور کودکان هوشمند
مهد کودک مسافر خاطره کوچولو
آموزشگاه زبان سیوان تاک
آموزشگاه زبان سبا
آموزشگاه کنکور ویژن
آموزشگاه سینمایی پارسیان
آموزشگاه هنرهای تجسمی ایلیا
آموزشگاه موسیقی نی ریز
مدرسه المپیاد برتر مانی
آموزشگاه زبان آتیه سازان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد
آموزشگاه زبان کودکان برتر
آموزشگاه زبان رنگین کمان
آموزشگاه زبان آتیه سازان
آموزشگاه زبان گات
آموزشگاه تخصصی ریاضیات ویژن

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *