موسسه اندیشه آسیا | مشاوره تاسیس انواع آموزشگاه و موسسات فرهنگی-هنری

آخرین پروژه های انجام شده

موسسه اندیشه آسیا

 

 

فهرست آخرین پروژه های انجام شده
نوع فعالیت زمینه فعالیتنام موسسهردیف
حقیقی

مهد کودک

باغ زندگی

1

 

حقیقی

کنکور

الف

2
حقیقیزبان

فراگام

3
حقیقیزبان

شمیم

4
حقیقیزبانامین دانش پژوه5
حقیقیزبانادیبی6
حقوقیمدیریت – زبان
سفیر خلاقیت7
 حقیقیزبانکاوش نوین8
حقیقیکامپیوترسرزمین اموزش
9
حقوقیهنرهای تجسمی
تندیس هنر10
حقوقیهنر های تجسمیایلیا11
حقیقیموسیقینی ریز12
 حقوقیمدرسهالمپیاد برتر مانی13
حقیقیزباننگین14
حقیقیخدمات آموزشی کاوش15
 حقیقیزبانزبان پژوهان16
حقیقیزبانگام اول17
حقیقیزباناندیشه سینا18
 حقیقیزبانهخامنش19
حقیقیزبانمهاجران20
حقیقیزبانسایه21
حقیقیعلمی آزادمهراد22
حقیقیزبانمسافر23
حقیقیکار و دانششایگان24
حقیقیزبانصبای نور25
حقیقیزبان و انتشاراتچراغ راه دانش26
حقیقیزبانسرای زبان آرین27
حقوقیزبانسرای زبان سحر28
حقیقیزبانزبان سازان29
حقیقیهنر های تجسمیهنرهای زیبا30
حقیقیزبانفاضلی31
حقیقیزبانپگاه ایران32
حقوقیزبانارتباط کلامی رز33
حقیقیمدرسهجهان دانش34
حقیقیکامپیوترمبتکران35
حقیقیهنر های تجسمیمظهری نیا36
حقیقیزبانجاذبه37
حقیقیزبانآوند38
حقیقیزبانفریار39
حقیقیزبانسخن گو40
حقیقیکامپیوترمولوی41
حقیقیزبانبهین آفرینگان42
حقیقیزبانصدای ماندگار43
حقیقیصدا برداری پارسیان44
حقیقیزبانسفیر خلاقیت
45
حقیقیزبانفرامهر46
حقیقیزبان

دریا

47
حقوقیزباندنیای برتر دانش48
حقوقیزبانشمیم یاس49
حقوقیدبیرستانشمیم یاس50
حقیقیزبانمتخصصان51
حقیقیزباناوای کودک52
حقیقیزبانهیوا53
حقیقیزبانعلم اموزان اوای زبان54
حقیقیدبیرستانسوره نیکو55
حقوقیکنکورسیم اخر56
حقیقیزبانطاهر57
حقیقیدبیرستانخیام حکیم58
حقیقیکنکوردانش پژوه59
حقوقیزباناندیشه خلاق60
حقوقیزبان-خلاقیتاندیشه خلاق61
حقیقیزبانال طاها62
حقوقیزبان – مدیریتدانشیار63
حقیقیکنکورفن آوران64
حقیقیفن آوری اطلاعاتسفیر دانش قزوین65
حقیقیزبانسها66
حقیقیکنکورقلم چی – منطقه 267
حقیقیکنکورقلم چی – منطقه 1668
حقیقیزبانگات69
حقیقیکنکورویژن70
حقیقیزباناساطیر تهران71
حقیقیزبانبدیع72
حقیقیزباننشاط73
حقیقیکنکورادیبستان74
حقوقیاعزام دانشجوسفیر صلح75
حقوقیچند منظورهشکوه خاور میانه76
حقوقیچند منظورهثمر77
حقوقیچند منظورهافتاب مطهر78
حقیقیتک منظورهدانش افروزپاسارگاد79
حقیقیکنکورفرصت برابر80
 حقوقیزبانجام جم نوین81
 حقوقی زبانمهر سبحان82
 حقوقیزبان شهاب دانش83
حقوقیزبان اساطیر ویدا84
حقوقیکنکورحامی خرد85
حقوقی  کنکورویژن ویرا86
حقوقیزبانفرتاک اپادانا87
 حقوقیزباننوای سخن88
حقوقیزبان زبانزد افاق89
حقوقیکنکوربارش هستی90
 حقوقیزبانسامان مهام91
حقوقی زبانآتیه سازان سپنتا92
حقوقیزبانقاصدک سپید93
حقوقیمشاورههمیار خانواده94
حقوقیکنکورفانوس دانش95
حقیقی زبانمهرانه96
حقیقی  زبانگشایش97
حقیقیکنکور ندای آموزگار98
 حقیقیکنکورخلاق99
حقیقی زباناورانوس100
حقیقیزباندلتا101
حقوقیزبانسیوان تاک102
 حقوقیزبانپردیس هما 103
حقوقی زبانگیتی اموز تات104
حقوقیزبانگویش پارس105
حقوقیکنکورکودکان هوشمند106
حقوقیزبانجزیره منوچهر زاده107
حقوقیزبانسعادت آفرینان108
حقوقیزبانسگال دانش109
حقوقیزبانایسا توکان110
حقوقیزباننهال نو111
حقوقیزبانپردیس آراد112
 حقوقیزبانمهام بازرگان113
حقوقی زبانفرتاک مبین114
 حقوقی زبان راشین پردیس115
حقیقیزبانرباط116
حقوقیمهد کودکمسافر خاطره کوچولو117
حقوقیهنرهای تجسمیسایه روشن118
حقوقیزبانزبان پژوهان کلام119
حقوقیزبانندای سخن120
حقوقیکنکورخانه مشاوره ایرانیان121
حقوقیکنکورتاک عصر نوین122
حقوقی کنکورآرمان اندیشان123
حقوقیزبانباتاب شریف124
 حقوقیزبانگفتمان فردا125
حقوقی کنکورعلم تابان رسام126
حقوقی زبانآوای آریانا127
حقوقی زباناندیشه آمیتیس128
حقیقیزبانیارا129
حقوقیزباندراندیش درنیکا130
حقوقیکنکورویرا پارسیان131
حقوقیکنکورمهراب پاسارگاد132
حقوقیزبانفکر آفرین هوشمند133
حقیقیزبانارس گفتمان پرتو134
حقیقیکنکورویژن135
حقیقیفن بیان و مذاکرههفت136
حقیقیکنکور مشاوره اندیشان هیوا137
حقوقیمدرسه دوره اولآتیه سازان(دختران)138
حقوقیمدرسه دوره اولآتیه سازان(پسران)139

آخرین پروژه های انجام شدهفهرست پروژه های سال 98
آموزشگاه زبان آتیه سازان سپنتا
آموزشگاه کنکور کودکان هوشمند
مهد کودک مسافر خاطره کوچولو
آموزشگاه زبان سیوان تاک
آموزشگاه زبان سبا
آموزشگاه کنکور ویژن
آموزشگاه سینمایی پارسیان
آموزشگاه هنرهای تجسمی ایلیا
آموزشگاه موسیقی نی ریز
مدرسه المپیاد برتر مانی
آموزشگاه زبان آتیه سازان

اعطای نمایندگی

درج نام آموزشگاه در این قسمت:۶۶۷۵۴۲۲۵آموزشگاه زبان کودکان برتر
آموزشگاه زبان رنگین کمان
آموزشگاه زبان آتیه سازان
آموزشگاه زبان گات
آموزشگاه تخصصی ریاضیات ویژن