موسسه اندیشه آسیا | مشاوره تاسیس انواع آموزشگاه و موسسات فرهنگی-هنری

آخرین پروژه های انجام شده

موسسه اندیشه آسیا

 

 

فهرست آخرین پروژه های انجام شده
نوع فعالیت زمینه فعالیتنام موسسهردیف
حقیقی

مهد کودک

باغ زندگی

۱

 

حقیقی

کنکور

الف

۲
حقیقیزبان

فراگام

۳
حقیقیزبان

شمیم

۴
حقیقیزبانامین دانش پژوه۵
حقیقیزبانادیبی۶
حقوقیمدیریت – زبان
سفیر خلاقیت۷
 حقیقیزبانکاوش نوین۸
حقیقیکامپیوترسرزمین اموزش
۹
حقوقیهنرهای تجسمی
تندیس هنر۱۰
حقوقیهنر های تجسمیایلیا۱۱
حقیقیموسیقینی ریز۱۲
 حقوقیمدرسهالمپیاد برتر مانی۱۳
حقیقیزباننگین۱۴
حقیقیخدمات آموزشی کاوش۱۵
 حقیقیزبانزبان پژوهان۱۶
حقیقیزبانگام اول۱۷
حقیقیزباناندیشه سینا۱۸
 حقیقیزبانهخامنش۱۹
حقیقیزبانمهاجران۲۰
حقیقیزبانسایه۲۱
حقیقیعلمی آزادمهراد۲۲
حقیقیزبانمسافر۲۳
حقیقیکار و دانششایگان۲۴
حقیقیزبانصبای نور۲۵
حقیقیزبان و انتشاراتچراغ راه دانش۲۶
حقیقیزبانسرای زبان آرین۲۷
حقوقیزبانسرای زبان سحر۲۸
حقیقیزبانزبان سازان۲۹
حقیقیهنر های تجسمیهنرهای زیبا۳۰
حقیقیزبانفاضلی۳۱
حقیقیزبانپگاه ایران۳۲
حقوقیزبانارتباط کلامی رز۳۳
حقیقیمدرسهجهان دانش۳۴
حقیقیکامپیوترمبتکران۳۵
حقیقیهنر های تجسمیمظهری نیا۳۶
حقیقیزبانجاذبه۳۷
حقیقیزبانآوند۳۸
حقیقیزبانفریار۳۹
حقیقیزبانسخن گو۴۰
حقیقیکامپیوترمولوی۴۱
حقیقیزبانبهین آفرینگان۴۲
حقیقیزبانصدای ماندگار۴۳
حقیقیصدا برداری پارسیان۴۴
حقیقیزبانسفیر خلاقیت
۴۵
حقیقیزبانفرامهر۴۶
حقیقیزبان

دریا

۴۷
حقوقیزباندنیای برتر دانش۴۸
حقوقیزبانشمیم یاس۴۹
حقوقیدبیرستانشمیم یاس۵۰
حقیقیزبانمتخصصان۵۱
حقیقیزباناوای کودک۵۲
حقیقیزبانهیوا۵۳
حقیقیزبانعلم اموزان اوای زبان۵۴
حقیقیدبیرستانسوره نیکو۵۵
حقوقیکنکورسیم اخر۵۶
حقیقیزبانطاهر۵۷
حقیقیدبیرستانخیام حکیم۵۸
حقیقیکنکوردانش پژوه۵۹
حقوقیزباناندیشه خلاق۶۰
حقوقیزبان-خلاقیتاندیشه خلاق۶۱
حقیقیزبانال طاها۶۲
حقوقیزبان – مدیریتدانشیار۶۳
حقیقیکنکورفن آوران۶۴
حقیقیفن آوری اطلاعاتسفیر دانش قزوین۶۵
حقیقیزبانسها۶۶
حقیقیکنکورقلم چی – منطقه ۲۶۷
حقیقیکنکورقلم چی – منطقه ۱۶۶۸
حقیقیزبانگات۶۹
حقیقیکنکورویژن۷۰
حقیقیزباناساطیر تهران۷۱
حقیقیزبانبدیع۷۲
حقیقیزباننشاط۷۳
حقیقیکنکورادیبستان۷۴
حقوقیاعزام دانشجوسفیر صلح۷۵
حقوقیچند منظورهشکوه خاور میانه۷۶
حقوقیچند منظورهثمر۷۷
حقوقیچند منظورهافتاب مطهر۷۸
حقیقیتک منظورهدانش افروزپاسارگاد۷۹
حقیقیکنکورفرصت برابر۸۰
 حقوقیزبانجام جم نوین۸۱
 حقوقی زبانمهر سبحان۸۲
 حقوقیزبان شهاب دانش۸۳
حقوقیزبان اساطیر ویدا۸۴
حقوقیکنکورحامی خرد۸۵
حقوقی  کنکورویژن ویرا۸۶
حقوقیزبانفرتاک اپادانا۸۷
 حقوقیزباننوای سخن۸۸
حقوقیزبان زبانزد افاق۸۹
حقوقیکنکوربارش هستی۹۰
 حقوقیزبانسامان مهام۹۱
حقوقی زبانآتیه سازان سپنتا۹۲
حقوقیزبانقاصدک سپید۹۳
حقوقیمشاورههمیار خانواده۹۴
حقوقیکنکورفانوس دانش۹۵
حقیقی زبانمهرانه۹۶
حقیقی  زبانگشایش۹۷
حقیقیکنکور ندای آموزگار۹۸
 حقیقیکنکورخلاق۹۹
حقیقی زباناورانوس۱۰۰
حقیقیزباندلتا۱۰۱
حقوقیزبانسیوان تاک۱۰۲
 حقوقیزبانپردیس هما ۱۰۳
حقوقی زبانگیتی اموز تات۱۰۴
حقوقیزبانگویش پارس۱۰۵
حقوقیکنکورکودکان هوشمند۱۰۶
حقوقیزبانجزیره منوچهر زاده۱۰۷
حقوقیزبانسعادت آفرینان۱۰۸
حقوقیزبانسگال دانش۱۰۹
حقوقیزبانایسا توکان۱۱۰
حقوقیزباننهال نو۱۱۱
حقوقیزبانپردیس آراد۱۱۲
 حقوقیزبانمهام بازرگان۱۱۳
حقوقی زبانفرتاک مبین۱۱۴
 حقوقی زبان راشین پردیس۱۱۵
حقیقیزبانرباط۱۱۶
حقوقیمهد کودکمسافر خاطره کوچولو۱۱۷
حقوقیهنرهای تجسمیسایه روشن۱۱۸
حقوقیزبانزبان پژوهان کلام۱۱۹
حقوقیزبانندای سخن۱۲۰
حقوقیکنکورخانه مشاوره ایرانیان۱۲۱
حقوقیکنکورتاک عصر نوین۱۲۲
حقوقی کنکورآرمان اندیشان۱۲۳
حقوقیزبانباتاب شریف۱۲۴
 حقوقیزبانگفتمان فردا۱۲۵
حقوقی کنکورعلم تابان رسام۱۲۶
حقوقی زبانآوای آریانا۱۲۷
حقوقی زباناندیشه آمیتیس۱۲۸
حقیقیزبانیارا۱۲۹
حقوقیزباندراندیش درنیکا۱۳۰
حقوقیکنکورویرا پارسیان۱۳۱
حقوقیکنکورمهراب پاسارگاد۱۳۲
حقوقیزبانفکر آفرین هوشمند۱۳۳
حقیقیزبانارس گفتمان پرتو۱۳۴
حقیقیکنکورویژن۱۳۵
حقیقیفن بیان و مذاکرههفت۱۳۶
حقیقیکنکور مشاوره اندیشان هیوا۱۳۷
حقوقیمدرسه دوره اولآتیه سازان(دختران)۱۳۸
حقوقیمدرسه دوره اولآتیه سازان(پسران)۱۳۹

آخرین پروژه های انجام شدهفهرست پروژه های سال 96
آموزشگاه زبان آتیه سازان سپنتا
آموزشگاه کنکور کودکان هوشمند
مهد کودک مسافر خاطره کوچولو
آموزشگاه زبان سیوان تاک
آموزشگاه زبان سبا
آموزشگاه کنکور ویژن
آموزشگاه سینمایی پارسیان
آموزشگاه هنرهای تجسمی ایلیا
آموزشگاه موسیقی نی ریز
مدرسه المپیاد برتر مانی
آموزشگاه زبان آتیه سازان

در حال اعطای نمایندگیآموزشگاه زبان کودکان برتر
آموزشگاه زبان رنگین کمان
آموزشگاه زبان آتیه سازان
آموزشگاه زبان گات
آموزشگاه تخصصی ریاضیات ویژن
آموزشگاه تخصصی چرتکه ذهن نو
آموزشگاه زبان ویستا